สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คาราวาน เชียงของ บ่อหาร เชียงรุ้ง คุนหมิง โหล่วผิง

คาราวาน เชียงของ บ่อหาร เชียงรุ้ง คุนหมิง โหล่วผิง

คาราวาน เชียงของ บ่อหาร เชียงรุ้ง คุนหมิง โหล่วผิง

ชมทุ่งมัสตาร์ด หุบเขาหมื่นยอด ป่าทรายเปลี่ยนสี และน้ำตกเก้ามังกร

เดินทางวันที่ 9- 16 มี.ค. 2555

วันที่หนึ่ง                (เชียงของ)
เช้า ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-เชียงของ จ. เชียงราย ตามอัธยาศัย
เย็น ถึง อ.เชียงของ เข้าที่พักโรงแรมทีคการ์เดน รับเอกสาร วิทยุสื่อสารในรถ และติดสติ๊กเกอร์เบอร์รถ พร้อมเข้ารับฟังบรรยายสรุปการเดินทางและรับประทานอาหารเวลาทุ่มตรง

วันที่สอง                 (เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-หม่องล้า- เชียงรุ้ง)
เช้า รับประทานอาหารเช้าแล้วตั้งขบวน นำรถลงแพข้าม น.โขง เข้าสู่ลาวที่ห้วยทราย จากนั้นมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาว-จีนที่ด่านบ่อเต็น แวะรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมจิงหลุน บ่อเต็น
14.00 น. ถึงด่านชายแดนลาว ตรวจเอกสารเข้าสู่จีนที่ด่านโมฮัง แล้วเดินทางต่อผ่านเมืองหม่องล้า ตรงสู่เชียงรุ้ง
เข้าที่พักโรงแรมหัวฟาหรือเทียบเท่า (4 ดาว)  รับประทานอาหารเย็น ชมโชว์พาราณสี พักผ่อน

วันที่สาม                 (เชียงรุ้ง-ซือเหมา-หยวนเจียง-ป่าหิน)
เช้า หลังอาหารเช้า ตรวจสภาพรถ ก่อนออกเดินทาง
แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ก่อนขึ้นทางด่วนพิเศษมุ่งสู่หยวนเจียง แล้วเข้าสู่อุทยานฯป่าหินที่คุนหมิง
เย็น เข้าที่พักโรงแรมหยุนหลิน ( 3 ดาว )รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่สี่     (ป่าหิน-โหล่วผิง-ชมทุ่งมัสตาร์ด)
เช้า หลังอาหารเช้า เดินทางไปเที่ยวชมอุทยานป่าหินงาม ก่อนมุ่งหน้าไปชมทุ่งมัสตาร์ดสีเหลืองอร่ามเต็มหุบเขา จากนั้นนำชมน้ำตกเก้ามังกรที่ยิ่งใหญ่งดงาม
แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วมุ่งหน้าสู่โหล่วผิง แวะชมทัศนียภาพของทุ่งมัสตาร์ดไปตลอดทาง ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น สดชื่น
เย็น เข้าที่พักโรงแรม (4 ดาว) หรือเทียบเท่า ในเมืองโหล่วผิง รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน


วันทีห้า (โหล่วผิง-คุนหมิง)
เช้า หลังอาหารเช้า เดินทางไปชมวิวบริเวณเขาหมื่นยอด ก่อนเดินทางสู่อี๋เหลียง
แวะรับประทานอาหารกลางวันเป็ดย่างอี๋เหลียงอันเลื่องชื่อ
ก่อนเดินทางสู่คุนหมิง
เย็น เข้าที่พักโรงแรมซากุระ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารเย็นขนมจีนข้ามสะพาน อาหารยูนนาน พักผ่อน

วันที่หก (คุนหมิง)
เช้า หลังอาหารเช้า เดินทางไปเที่ยวชมวัดหลงเหมิน ประตูมังกร ตำหนักทอง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางแล้วกลับเข้าตัวเมือง
บ่าย ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่เจ็ด (คุนหมิง-เชียงรุ้ง)
เช้า หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่สิบสองปันนาหรือเชียงรุ้งบนทางด่วนไฮเวย์ผ่านช่องเขาทิวทัศน์งดงาม รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางต่อผ่านเมืองซือเหมา เข้าสู่เชียงรุ้ง
เย็น เข้าที่พักโรงแรม (4ดาว) เดินเที่ยวชมเมือง ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย รับประทานเย็น พักผ่อน

วันที่แปด                (สิบสองปันนา-ห้วยทราย-เชียงของ)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางสู่ประเทศลาวที่ด่านบ่อเต็น และเข้าสู่หลวงน้ำทา แวะรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางต่อสู่ห้วยทราย ชายแดนลาว-ไทย แล้วนำรถลงแพข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่ฝั่งไทยที่ เชียงของ ก่อนแยกย้ายอำลาคณะโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่าย  

   ผู้ใหญ่ ( 20  ท่านขึ้นไป )        ท่านละ 27,900 บาท      ( พักรวมกัน 2 ท่าน ) 

เด็กอายุ 3 – 10 ปี         ท่านละ 20,000 บาท      ( พักรวมกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเสริมเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ     ท่านละ 10,000 บาท      ( พักรวมกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเสริมเตียง )

ผู้ใหญ่นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม            6,500  บาท


ค่าธรรมเนียมรถยนต์  
คันละ  11,500 บาท     

รวมค่าธรรมเนียม นำรถเข้า-ออก ไทย-ลาว-จีน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ ฯลฯ      

 

ราคานี้รวม

วีซ่าเข้าจีนแบบธรรมดาไม่ด่วน  ,ค่าไกด์ ,ค่าอาหาร ,ค่าที่พักตามรายการ ,ค่าผ่านทาง ,ค่าประกันชีวิต วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์,
ค่ารถนำ1 คันพร้อมไกด์,ค่าแพขนานยนต์ไป-กลับ,ค่าดำเนินการอนุญาตรถยนต์ผ่านแต่ละประเทศ, ค่าทางด่วนในจีน
ค่าทางด่วน,วิทยุสื่อสาร,ค่าเที่ยวชมตามรายการ,ค่ารถแบตเตอรี่ชมวัดในเชียงรุ้ง ราคานี้

ไม่รวม

   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่ามินิบาร์ , ภาษี , ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกเหนือรายการ,ค่าทิปไกด์,
   ค่าบำรุงรถท่านเองกรณีมีเหตุขัดข้องหรืออื่นๆ,


เอกสารประกอบการเดินทาง

   1.   หนังสือเดินทางตัวจริง   พร้อมสำเนา  2 ชุด  ก่อนหมดอายุ  6 เดือน
   2.   รูปถ่ายสีด้านตรง  2 นิ้ว   2 ใบ

  1.  สำเนาทะเบียนรถ  1 ชุด  พร้อมหน้าเสียภาษีปีปัจจุบัน
    ( กรณีรถที่ติดไฟแนนซ์  หรือเป็นชื่อบุคคลอื่นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)
  2.  สำเนาใบขับขี่ของไทยและบัตรประชาชนผู้ขับ และเจ้าของรถ

5   หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ ไทย – ลาว (เล่มสีม่วง )


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 ก.พ.2555 

 

การสำรองที่นั่ง

1.วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เมื่อยืนยันการเดินทาง

2.ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงและรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้วจำนวน 2 รูป เพื่อขอวีซ่าจีน

3.ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวน ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง

การยกเลิก

ถ้าเจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน คืนเงินมัดจำครึ่งหนึ่ง ถ้าแจ้งก่อนเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนมัดจำได้ ยกเว้นกรณีที่มีผู้เดินทางแทนท่านได้

หากยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 1-3 วันไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

โอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

Tags : Caravan to Yunan Kunming Loaping China

view