สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คาราวานไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว

คาราวานไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว

 

 

คาราวานไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว

เส้นทาง ตราด เกาะกง กัมปอต ฮาเตียง เกิ่นเทอ โฮจิมินห์ หวุงเต่า

ญาจาง  ง็อกโคย โบอี พูเกลือ อัตตะปือ จำปาสัก ปากเซ ช่องเม็ก อุบลฯ

เดินทางวันที่ 12-22 กรกฎาคม 2555

 

วันที่ 12 ก.ค.55          ภูมิลำเนา-ตราด-เกาะกง

16.00 น.    นัดพบกันที่ หาดสนรีสอร์ท อ.คลองใหญ่ กม.ที่ 67 เส้นทางสุดเขตแดน ไทย กัมพูชา ที่บ้านหาดเล็ก  และตั้งขบวน เตรียมเดินทาง

17.00 น.    เดินทางสู่ด่านชายแดน ตรวจเอกสารข้ามแดนสู่กัมพูชาที่ด่านจามเยี่ยม
เพื่อเข้าสู่เกาะกง นำเข้าที่พักเกาะกงรีสอร์ต  อิสระตามอัธยาศัย

18.30 น.    รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  พักผ่อน

วันที่ 13 ก.ค.55          เกาะกง-กัมปอต-ชายแดนเปร็กจัค-ฮาเตียง  420 ก.ม.

06.00 น.    รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางสู่ชายแดนกัมพูชา เวียดนาม
บนเส้นทางธรรมชาติ และเลาะเลียบทะเลจีนใต้ ผ่านเมืองเก็บ

11.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางต่อ
ถึงชายแดนกัมพูชา เวียดนาม  ตรวจเอกสารผ่านแดน ออกจากด่านเปร็คจัก สู่ด่านซาเซียของเวียดนาม  จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองฮาเตียง

14.00 น.    พาชมตัวเมือง ดูชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชาวเมือง นำท่านชมบริเวณสุสานของตระกูลหมัก (Mac) ตระกูลเจ้าประเทศราชผู้ซึ่งเป็นบุกเบิกแผ่นดินฮาเตียง และดินดอนสามเหลี่ยม(ทั้งในนามของเวียดนาม และในนามของตระกูลของตนเอง) เมื่อสามร้อยปีที่ผ่านมา

16.00 น.    เที่ยวชมหาดมุยนาย สงบเงียบ อยู่ทางตอนใต้ของเวียดนาม ไม่ไกลจากเกาะฟุก๊วก  เกาะสวรรค์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งใหม่ของเวียดนาม
ให้ทุกท่านได้สนุกเพลิดเพลินกับการเล่นสไลด์คาร์ สู่จุดชมวิวเมืองชายทะเล ในมุมกว้างแบบพาโนรามาบนเนินเขา

 

18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม กรีนไอร์แลนด์ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 14 ก.ค. 55         ฮาเตียง-มหานครเกิ่นเทอ                          240 ก.ม. 

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ตั้งขบวนออกเดินทางสู่เมืองเกิ่นเทอ หรือ เมืองคันโถ (Can Tho) แต่คนเวียดนามเรียกเมืองนี้ว่าเมืองเกิ่นเทอ เป็นเมืองใหญ่ศูนย์กลางของสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง เป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับ เพราะมีตลาดกลางแม่น้ำสาขาของ น.โขงที่ไหลผ่านเมืองนี้ เรียกกันว่า
Cai Rang Floating Market

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองเจาด๊ก  แล้วเดินทางต่อ

บ่าย           ถึงเมืองเกิ่นเทอ  นำเข้าที่พักโรงแรมกอล์ฟ ระดับ 4 ดาว เดินชมเมือง

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ช็อปปิ้งถนนคนเดิน

วันที่ 15 ก.ค. 55         เกิ่นเทอ-โฮจิมินห์                                        160 ก.ม.

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า  แล้วนำทุกท่านเดินทางไปล่องเรือเที่ยวชมตลาดน้ำ Cai Rang เป็นตลาดน้ำขนาดใหญ่ กลางแม่น้ำสาขาของ น.โขง

12.00 น.    กลับมารับประทานอาหารกลางวันที่เกิ่นเทอ   แล้วเดินทางสู่โฮจิมินห์ซิตี้

บ่าย           ถึงโฮจิมินห์  นำเข้าที่พักโรงแรม

เย็น           รับประทานอาหารเย็น  เดินเล่นชมเมือง      

วันที่ 16 ก.ค. 55         โฮจิมินห์                           

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นนำทุกท่านไปชมอุโมงค์กู๋จีโดยรถบัส
กู๋จี สถานที่ประวัติศาสตร์สงครามกองโจร ชมนิทรรศการต่างๆที่จัดไว้ให้ชม โดยจำลองส่วนต่างๆภายในอุโมงค์ อาทิ เช่น ห้องประชุม, ห้องอาหาร,โรงพยาบาล,ห้องบัญชาการ เป็นต้น

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย           นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครโฮจิมินห์ซิตี้ ถึงนครโฮจิมินห์ แล้วเที่ยวชม ทำเนียบประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเทอดาม  ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ ที่มาพร้อมชาวฝรั่งเศส จนกลายเป็นสัญลัษณ์ของเมืองโฮจิมินห์ จากนั้นนำท่านชม อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงาม ช็อปปิ้งสินค้าของฝากที่ตลาดเบนถัน
นำเข้าที่พัก โรงแรม

เย็น           อาหารค่ำบนเรือพร้อมชมความงามยามราตรีสองฝากฝั่งแม่น้ำไซ่ง่อน

วันที่ 17 ก.ค. 55         โฮจิมินห์ – หวุงเต่า                            160 ก.ม.

07.00  น.   รับประทานอาหารเช้า  ตั้งขบวนเดินทางสู่หวุงเต่า

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำทุกท่านนั่งรถบัสเที่ยวชม พระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในเวียดนาม และให้ท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมภายในวัด แล้วนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์เบ๋าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งเป็นอาคารสีขาวทั้งหลังตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นของพระเยซูเจ้า ซึ่งประดิษฐานตั้งอยู่บนหน้าผาและหันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อปกป้องชาวเวียดนามทั้งหลายให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง

เย็น           รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 18 ก.ค. 55         หวุงเต่า – ญาจาง                               550 ก.ม.

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า แล้วตั้งขบวนเดินทางสู่เมืองญาจาง ด้วยเส้นทางเลียบชายทะเล เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติระหว่างทาง

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน

เย็น           ถึงญาจาง นำเข้าที่พักโรงแรม Vien Dong  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 19 ก.ค.55          ญาจาง

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า แล้วขึ้นรถบัสเที่ยวชมเทวาลัยจาม มีหอคอยใหญ่หรือเจดีย์ ที่สร้างอุทิศให้กับเจ้าแม่โพธิ์นคร Po Nagar สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวิหารของศาสนาพราหมณ์ ชมพิพิธภัณฑ์ทางทะเลของเมืองญาจาง

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย           นำท่านลงเรือ ไปเที่ยวชมเกาะ Tri Nguyen ห่างจากท่าเรือญาจาง 2 กม.
ไปชมหมู่บ้านชาวประมง และ บ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่

เย็น           รับประทานอาหารเย็น  จากนั้น ตอนค่ำ นำทุกท่านขึ้นกระเช้าข้ามทะเลไปเที่ยวชมเกาะวินด์เพิร์ลยามเย็น มีสวนสนุก และเครื่องเล่นท้าทายไว้บริการ
ก่อนนั่งกระเช้ากลับสู่ที่พัก พักผ่อน

วันที่ 20 ก.ค.55          ญาจาง – กองตุม                                        340 ก.ม.

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ตั้งขบวนเดินทางสู่เมืองงกโคย

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

เย็น           ถึงเมืองงกโคย จ.กองตุม นำเข้าที่พักโรงแรม BMC ระดับ 3 ดาว พักผ่อน

วันที่ 21 ก.ค. 55    กองตุม-ด่านโบอี-ด่าพูเกลือ อัตตะปือ จำปาสัก     300 ก.ม.

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าแล้ว ตั้งขบวนเดินทางสู่ด่านชายแดน

10.00 น.    ถึงด่านโบอี ตรวจเอกสารเข้าสู่ลาวที่ด่านพูเกลือ แล้วเดินทางสู่เมืองอัตตะปือ

12.00 น.    ถึงอัตตะปือ รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสู่เมืองจำปาสัก

บ่าย           แวะชมน้ำตกตาดเยือง  ถ่ายรูป ซื้อของฝาก ของที่ระลึก

เย็น           เดินทางเข้าเมืองปากเซ นำเข้าที่พักโรงแรมจำปาสักแกรนด์
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่ 22 ก.ค. 55 จำปาสัก ช่องเม็ก อุบลฯ

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า  ออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก

09.00 น.    แวะช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ก่อนตรวจเอกสาร กลับสู่ฝั่งไทยที่ด่านช่องเม็ก

10.00 น.    ถึงด่านช่องเม็ก แยกย้ายอำลาคณะโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่   ท่านละ 32,500 บาท                (คณะเดินทางไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน)
(พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 8,500 บาท)

เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ  คนละ 19,500 บาท     (พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)
เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ คนละ 18,500 บาท          (พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)

ค่าธรรมเนียมรถเข้า - ออก 4 ประเทศ      คันละ 10,000 บาท

อัตรานี้รวม
1. ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า

2. ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อ
4. ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ  ค่ากระเช้า ค่าเรือ ตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
6. ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
7. ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง ค่าเข้า-ออก เมืองต่างๆใน 3 ประเทศ

 

 

 

 อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์เป็นต้น

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์

เอกสารที่จำเป็น

1. สำเนาหนังสือเดินทางเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน
2. สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ผู้ขับ  
3. ถ้าเป็นรถในนามบุคคลที่มิได้ร่วมเดินทาง หรือ นามบริษัท หรือไฟแนนซ์ จะต้องมีใบมอบอำนาจ , สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

*** ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 25 วัน ***

กำหนดปิดรับการส่งเอกสาร วันที่ 15 มิ.ย. 2555

การสำรองที่นั่ง

1.วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เมื่อยืนยันการเดินทาง

2.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง

3.ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวน ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง

จองและมัดจำการเดินทาง 
- ชำระเงินมัด พร้อมส่งเอกสารรถและผู้เดินทาง  เพื่อยืนยันการเดินทาง

- และจ่ายเต็มจำนวนก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

โอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags : คาราวานไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว

view