สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คาราวานเดียนเบียนฟู ซาปา

คาราวานเดียนเบียนฟู ซาปา

คาราวานเยือนถิ่นวัฒนธรรมเมืองเหนือ ไทย-ลาว-เวียดนาม
เส้นทางน่าน ห้วยโก๋น เมืองเงิน อุดมไช เมืองขวา เดียนเบียนฟู ซาปา
วันที่ 4 – 11 ธันวาคม 2555

 

วันแรก 4/12      กรุงแทพฯ-น่าน                                           670 ก.ม.

เช้า               ฟรีรันสู่ จ.น่าน
16.00 น.       ถึง อ.เมือง น่าน  แวะนมัสการวัดภูมินทร์  พระธาตุช้างค้ำและพระธาตุแช่แห้ง
                   สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน 
17.00 น.       เข้าที่พักโรงแรม สุขเกษม จ.น่าน ติดสติ๊กเกอร์เบอร์รถ  รับวิทยุสื่อสาร
18.30 น.       แนะนำสมาชิก  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  พักผ่อน

วันที่สอง 5/12   น่าน ห้วยโก๋น  ด่านน้ำเงิน เดียนเบียนฟู         400 ก.ม.

06.00 น.       บริการอาหารเช้า  แล้วเดินทางสู่ด่าน ตม.ห้วยโก๋น 
09.30 น.       ถึงห้วยโก๋น ตรวจเอกสารเข้าสู่ สปป.ลาว
                   ที่ด่านน้ำเงิน  จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองปากแบ่ง  ระยะทาง 40 กม. จากนั้นนำรถลงแพ
                   ขนานยนต์ข้าม น.โขง          เดินทางสู่เมืองอุดมชัย
12.00 น.       บริการอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางต่อสู่เมืองขวา และมุ่งสู่ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม
                   ชื่อด่านบ้านปางหก  ตรวจเอกสารเข้าสู่เวียดนามที่ด่านไตจาง  และเดินทางสู่ด่านเดียน 
                   เบียนฟู
เย็น              ถึงเดียนเบียนฟู  นำเข้าที่พักโรงแรม Muong Thanh  หรือเทียบเท่า
18.30 น.       รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่สาม 6/12        เดียนเบียนฟู ซาปา                                         300 ก.ม.

เช้า              หลังอาหารเช้า  ออกเดินทางสู่เมืองซาปา ผ่านเมือง Phong Tho

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางต่อ

บ่าย             ถึงเมืองซาปา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้กับชายแดนจีน ห่างจาก
                   กรุงฮานอย ประมาณ 350 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดลาวไค สูง 1,650 เมตร มี
                   อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้เพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวได้ดี และเป็น
                   ดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศ
                   เวียดนาม  เข้าที่พักโรงแรม Royal View หรือเทียบเท่า

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เดินเล่นชมเมืองท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็น ก่อนกลับที่พัก

วันที่สี่ 7/12            เที่ยวซาปาเต็มวัน

เช้า            หลังอาหารเช้า  เดินทางโดยรถบัส นำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน หมู่บ้านกัตกัต  (Cat Cat Village) 
                หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองซาปา 3 กิโลเมตรหมู่บ้านกัตกัต เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน
                มีเครื่องแต่งกายที่นิยมโทนสีน้ำเงินเข้มหรือดำ  ที่นี่มีวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันได

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางไปชมน้ำตก Bac  จากนั้นนำชมฮามรองปาร์ค
               เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซาปา  แล้วนำท่านขึ้นสู่ ภูเขาฮามลอง
              
หรือปากมังกร(Ham Rong) ชมสวนดอกไม้ 4 ฤดู ชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองซาปา และ
              
ยอดเขาฟานสีปัน(สูง 3,143 เมตร รทก.) หลังคาอินโดจีน สูงที่สุดในอินโดจีน ชม
               ลานสนามเมฆ และประตูสวรรค์ และร้านค้าของชาวเขา ชาวพื้นเมือง

เย็น         รับประทานอาหาร พักผ่อน

วันที่ห้า 8/12                   ชมนาขั้นบันไดที่งดงามของซาปา

เช้า               นำชมตลาดเมืองซาปา (SAPA MARKET) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา
                   ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่มีด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จากนั้นเดินทางไป
                  
หมู่บ้านต่าฟาน(Ta Fan Village) อยู่ทางทิศใต้ของเมืองซาปา ประมาณ 10
                   กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวเขา 4 เผ่าอาศัยอยู่รวมกัน(เผ่าแม้ว เผ่าเย้า เผ่าไย้ และเผ่า
                   Giay ซึ่งถือเป็นชนเผ่าที่มีประชากรค่อนข้างเยอะในเวียดนาม) ความหลากหลายของคน
                   พื้นเมือง ทำให้เห็นความแตกต่างในด้านการแต่งกาย ซึ่งแต่ละเผ่าก็จะแตกต่างกัน
                   ออกไป และมียังภาษาพูดเฉพาะอีกด้วย การเข้ามาชมหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อชมและสัมผัสวิถี
                   ชีวิตของชาวเขา และทัศนียภาพของนาขั้นบันได มีเทือกเขาฟานสีปันเป็นฉากหลัง วิว
                   ทิวทัศน์สวยงามมาก

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย              เดินทางไปชมหมู่บ้านตาพิน (Ta Phin) ชมหนังสือหินโบราณ ซึ่งสลักอยู่บนก้อนหิน
                   ปัจจุบันยังอ่านไม่ออก ชมพิพิธภัณฑ์หินโบราณ  แล้วเดินทางกลับเข้าเมือง
                    นำท่านเดินชม เมืองซาปา ยามเย็น ชมโบสถ์เก่าแก่ ซึ่งสร้างเมื่อปี ค.ศ.1921  ปัจจุบัน
                   มีอายุเกือบ 100 ปี แล้ว ชมวิลลา  สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ซึ่งสร้างในสมัยฝรั่งเศส
                   ปกครอง จำนวน 100 กว่าหลัง ปัจจุบันยังอนุรักษ์ไว้อยู่ จำนวน 13 วิลลา            
                   กลางเมืองซาปา ชมตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชนเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อ
                    ของกันอย่างมีสีสัน
เย็น              รับประทานอาหารเย็น กลับที่พักโรงแรมเดิม พักผ่อน

 


วันที่หก 9/12
                   ซาปา-เดียนเบียนฟู

เช้า     หลังอาหารเช้า ออกเดินทางกลับโดยเส้นทางเดิม

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางต่อ

เย็น     ถึงเดียนเบียนฟู นำเข้าที่พักโรงแรม Muong Thanh อีกครั้ง นำชมภูเขา A1 ที่มีร่องรอย
          ประวัติศาสตร์การสู้รบ           อย่างดุเดือดในสมัยเวียดนามทำสงครามกับฝรั่งเศส 
          รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมการร่ายรำแบบพื้นเมืองของชาวไทยดำ  พักผ่อน


วันที่เจ็ด 10/12
                  เดียนเบียนฟู-อุดมชัย

เช้า     หลังอาหารเช้า เดินเที่ยวชมตลาดเช้าเดียนเบียนฟู  จากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์สงครามเดียนเบียนฟู สำนักงานใหญ่และฐานปฏิบัติการสู้รบ

เที่ยง   บริการอาหารกลางวันในเดียนเบียนฟู ก่อนออกเดินทางกลับสู่เมืองอุดมไช

เย็น     ถึงเมืองอุดมไช นำเข้าที่พักโรงแรมสุรินพร หรือ เทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น เดินเล่นชมเมือง พักผ่อน

วันที่แปด 11/12                 อุดมชัย-เมิองเงิน-น่าน

เช้า     หลังอาหารเช้า เดินทางกลับสู่เมืองเงิน

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางต่อสู่ด่านน้ำเงิน-ห้วยโก๋น

บ่าย    ถึงด่าน ตม.ลาว  ตรวจเอกสารกลับสู่ไทยที่ด่านห้วยโก๋น  แล้วเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน
          รับหนังสือเดินทางคืน   อำลาคณะ  แยกย้ายกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ     โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าใช้จ่าย  

    ผู้ใหญ่ ( 20 ท่านขึ้นไปเดินทาง )  ท่านละ     บาท ( พักรวมกัน 2 ท่าน ) 

ผู้ใหญ่ ( 30 ท่านขึ้นไป )          ท่านละ         บาท ( พักรวมกัน 2 ท่าน ) 

เด็กอายุ 3 – 10 ปี                  ท่านละ        บาท ( พักรวมกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเสริมเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ                      ท่านละ          บาท          ( พักรวมกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเสริมเตียง )

ผู้ใหญ่นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                               บาท

 ค่าธรรมเนียมรถยนต์         คันละ    บาท    

รวมค่าธรรมเนียม นำรถเข้า-ออก ไทย-ลาว-เวียดนาม, ค่าผ่านทาง, ค่าจอดรถ, ค่าแพ 2 เที่ยว 

 

ราคานี้รวม

ค่าไกด์ ,ค่าอาหาร ,ค่าที่พัก 7 คืน ตามรายการ ,ค่าผ่านทาง ,
ค่าประกันชีวิต วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์,
ค่ารถนำ1 คัน,ค่าแพขนานยนต์ไป-กลับ 4 เที่ยว,ค่าดำเนินการอนุญาตรถยนต์ผ่านแต่ละประเทศ,
ค่าทางด่วน,วิทยุสื่อสาร,ค่าเที่ยวชมตามรายการ

 

ราคานี้ไม่รวม

    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่ามินิบาร์ , ภาษี , ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกเหนือรายการ,ค่าทิปไกด์,

    ค่าบำรุงรถท่านเองกรณีมีเหตุขัดข้องหรืออื่นๆ,

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

    1.   หนังสือเดินทางตัวจริง     ก่อนหมดอายุ  6 เดือน
    2.   สำเนาทะเบียนรถ  1 ชุด  ( กรณีรถที่ติดไฟแนนซ์  หรือเป็นชื่อบุคคลอื่นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)

    3.   สำเนาใบขับขี่ของไทยและบัตรประชาชนผู้ขับ และเจ้าของรถ

    4.    หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ ไทย – ลาว (เล่มสีม่วง )


**ต้องส่งเอกสารเพื่อทำเรื่องขออนุญาตนำรถเข้าเวียดนามก่อนเดินทาง  25-30วัน**

 

 

Tags : คาราวานเดียนเบียนฟู ซาปา

view