สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


คาราวานมิตรภาพไทย-ลาว จากน่านสู่หลวงพระบาง เวียงจันทน์ หนองคาย
เส้นทางเริ่มต้นที่ จ.น่าน ด่านห้วยโก๋น สู่ด่านน้ำเงิน ไชยะบุรี
หลวงพระบาง ภูคูน วังเวียง เวียงจันทน์ หนองคาย

เดินทางวันที่ 24-28 มิ.ย. 2554

วันแรก              กรุงแทพฯ-น่าน                                           668 ก.ม.

15.00 น.       นัดพบคณะ ที่อ.เมือง จ.น่าน  แวะนมัสการวัดภูมินทร์  พระธาตุช้างค้ำและพระธาตุแช่แห้ง สิ่ง  
                   ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน 
18.30 น.       เข้าที่พักศศิดารา รีสอร์ต ท่ามกลางธรรมชาติสวนสวย ไม่ไกลจากตัวเมืองน่าน
                   รับประทานอาหารเย็น  พักผ่อน

วันที่สอง            ห้วยโก๋น  ด่านน้ำเงิน ไชยะบุรี หลวงพระบาง   200 ก.ม.
06.00 น.       บริการอาหารเช้า  แล้วเดินทางสู่ด่าน ตม.ห้วยโก๋น 
10.00 น.       ถึงห้วยโก๋น ตรวจเอกสารเข้าสู่ สปป.ลาว
                   ที่ด่านน้ำเงิน  จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองไชยะบุรี บนเส้นทางออฟโรด เป็นดินลูกรังอัดแน่น
                   ระยะทางประมาณ 40 ก.ม. ถึงเมืองไชยะบุรี  เส้นทางนี้ต้องผ่านลำห้วยเป็นช่วงๆ และ
                   ต้องใช้รถโฟร์วีลเท่านั้น  ก่อนถึงไชยะบุรี ต้องนำรถลงแพข้าม น.โขง
13.00 น.       บริการอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางต่อสู่เมืองหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 110 ก.ม.
16.30 น.       ถึงเมืองหลวงพระบาง นำเข้าที่พักวิลล่ามหาโชค
18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ เรือนหลวงพระบาง ชมการร่ายรำแบบท้องถิ่นใกล้เคียง
                   วัฒนธรรมของไทย
19.00 น.       เดินเล่นชมตลาดมืด หรือ ไนท์พลาซ่าของชาวหลวงพระบาง เลือกซื้อเลือกชมสินค้า
                   พื้นเมือง ผ้าทอมือ และของที่ระลึกตามอัธยาศัย

วันที่สาม            เที่ยวชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบางเต็มวัน น้ำตกกวางสี
05.00 น.       ตื่นเช้าตรู่ เพื่อร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 300 รูป  สามารถนำของแห้งหรือขนม
                   จากไทยไปร่วมใส่บาตรได้ตามศรัทธารวมทั้งร่วมถวายสมุดดินสอแก่สามเณรที่บวชเรียนได้
07.00 น.       บริการอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์วังเก่า ของเจ้ามหาชีวิต ชมวัด
                   เชียงทองที่เก่าแก่งดงาม ชมจิตรกรรมฝาผนังสีทองที่วัดใหม่สุวันนะพุมมา และพระธาตุ
                   หมากโมที่วัดวิซุนราช ทุกท่านสามารถเตรียมเครื่องสังฆทานนำไปถวายได้ตามศรัทธา
12.00 น.       บริการอาหารกลางวัน
13.00 น.       เดินทางไปชมน้ำตกตาดกวางสี  เป็นน้ำตกใหญ่และมีชื่อเสียงของเมืองหลวงพระบาง
15.00 น.       เดินทางกลับสู่เมืองหลวงพระบาง นำทุกท่านเดินขึ้นยอดพูสี นมัสการพระธาตุ และ ชมวิวยาม
                   เย็นของเมืองหลวงพระบาง
17.00 น.       กลับเข้าที่พักวิลล่ามหาโชค  พักผ่อนคลายร้อน
18.30 น.       รับประทานอาหารเย็น แล้วสามารถเดินช็อปปิ้งได้อีก หรือท่องราตรีแวะร้านกินดื่มแบบชาวลาว
                   ตามอัธยาศัย

วันที่สี่                หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์                         400 ก.ม.
06.00 น.       บริการอาหารเช้า  แล้วออกเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์ บนเส้นทางคดเคี้ยว ระยะทาง 400 ก.ม.
                   แต่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง เพราะต้องขับด้วยความระมัดระวัง  แต่ทิวทัศน์งดงาม
                   ท่ามกลางสายหมอก ขุนเขายามเช้า
12.00 น.       บริการอาหารเที่ยง ที่ร้านพูคูนเพียงฟ้า แล้วเดินทางต่อ
บ่าย              แวะพักที่วังเวียงให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนมุ่งหน้าสู่เวียงจันทน์
16.30 น.       ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ นำทุกท่านเข้าที่พักโรงแรมล้านช้าง ใกล้ย่านช็อปปิ้งในเมือง
                   เดินเล่นชมเมืองเวียงจันทน์ยามราตรี ตามอัธยาศัย
19.00 น.       รับประทานอาหารเย็น
20.00 น.       เข้าที่พักโรงแรม พักผ่อน

วันที่ห้า              เวียงจันทน์-หนองคาย

07.00 น.       บริการอาหารเช้าในโรงแรม  จากนั้นเดินทางสู่ด่าน ตม.สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
                   แวะช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีก่อนกลับสู่ไทย ที่หนองคาย
10.00 น.       ถึงหนองคาย แยกย้ายอำลาคณะกลับสู่ภูมิลำเนา

หมายเหตุ     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าบริการ

ท่านละ                                             บาท

พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ                             บาท

เด็กความสูงไม่เกิน 130 ซ.ม.ท่านละ          บาท    (พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)

ค่านำรถเข้าลาวคันละ                     2,800           บาท    (รวมค่าประกันอุบัติเหตุในลาว+ค่าข้ามแพ)

อัตรานี้รวม    1. ที่พัก 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน ) อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม        
2. มัคคุเทศก์ไทย-ลาว
3. ภาษีท่องเที่ยวลาวและประกันอุบัติเหตุของบุคคล
4. ค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวและค่าผ่านด่านต่างๆตลอดเส้นทาง       
5. บริการวิทยุสื่อสารประจำรถและค่าบริการติดต่อประสานงาน      
6. รถทีมงานนำขบวน  (ไทย-ลาว) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในลาว

ไม่รวม          1. มินิบาร์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่ระบุในโปรแกรม

เอกสารที่จำเป็น

1.  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน

2.  สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน และใบขับขี่ผู้ขับ

3.  หนังสืออนุญาตเดินรถระหว่างไทย-ลาว (เล่มม่วง) ติดต่อทำได้ที่กรมขนส่งในเขตของท่าน

4.  ถ้าเป็นรถในนามบุคคลที่มิได้ร่วมเดินทาง หรือในนามบริษัท หรือไฟแนนซ์ จะต้องมีใบมอบอำนาจอนุญาตให้นำรถไปท่องเที่ยวในประเทศลาว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ-ผู้รับมอบอำนาจ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

การชำระเงิน            

โอนผ่านบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4 เลขที่ 261-2-05794-4
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

view