สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คาราวานไทย ลาว จีน (11 วัน 10 คืน)
พิชิตดินแดนบนเส้นขอบฟ้าหลังคาโลก แชงกรีล่า มณฑลยูนนาน
เชียงของ หลวงน้ำทา เชียงรุ้ง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง
ขึ้นกระเช้าชม
ภูเขาหิมะ 2 แห่ง

ราคาสำหรับ  คาราวานกรุ๊ปเหมา 24 ท่านขึ้นไป มีรถทีมงานนำ 1 คัน
ฤดูท่องเที่ยวที่สวยงามคือ เดือนเมษายน และ ปลายตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี

วันแรก           (ภูมิลำเนา-เชียงของ)                 

เย็น              ฟรีรันถึงเชียงของ นัดรวมพลที่โรงแรมไอบิสเชียงของ  ติดสติ๊กเกอร์เบอร์รถ
                   รับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง        ( เชียงของ บ่อเต็น เชียงรุ้ง )       420 k.m.

เช้า               หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองห้วยทราย บนเส้นทางสาย R3A มุ่งหน้าสู่เมือง
                    หลวงน้ำทา
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่ด่านชายแดนบ่อเต็น
                   ตรวจเอกสารเข้าสู่จีนที่ด่านโมฮัง เดินทางสู่เมืองลา แวะตรวจสภาพรถ
                   รับทะเบียนรถและใบขับขี่จีน จากนั้นเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง

เย็น              ถึงเชียงุร้ง เข้าที่พักโรงแรมหัวฟา  4 ดาว รับประทานอาหารเย็น   พักผ่อน

 

วันที่สาม        ( เชียงรุ้ง ฉู่ฉง)                                    680 k.m.

เช้า               หลังอาหาร ออกเดินทางสุ่เมืองฉู่ฉงด้วยเส้นทางไฮเวย์ เป็นเส้นทางที่สวยงาม
                    มีการเจาะถนนเป็นอุโมงค์ลอดใต้ภูเขาตลอดเส้นทาง
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน เมืองโม่เจียง
เย็น              ถึงเมืองฉู่ฉง  รับประทานอาหารเย็น 
                   พักผ่อน ณ โรงแรม 4 ดาว

 

วันที่สี่             ( ฉู่ฉง-ต้าลี่-ลี่เจียง)                              300 k.m.

เช้า              หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองต้าลี่ บนเส้นทางไฮเวย์ ความเร็วห้ามเกิน 100 กม./ชม.

10.00           ถึงเมืองต้าลี่ ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรน่านเจ้าในอดีต นำชมเจดีย์สามองค์ และวัดฉงเซิ่งซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ประจำเมืองต้าลี่

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน

บ่าย              เดินทางสู่เมืองลี่เจียง ระยะทางประมาณ 150 กม.

เย็น              ถึงเมืองลี่เจียง  เข้าที่พักโรงแรม 4 ดาว รับประทานอาหารเย็น
เดินเที่ยวชมเมืองมรดกโลก
ลี่เจียงเป็นเมืองที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2500 เมตร
และยังรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่า ชนเผ่าน่าซี  ช็อปปิ้ง เดินเล่น พักผ่อน

 

วันที่ห้า         (เที่ยวลี่เจียงเต็มวัน-ภูเขาหิมะมังกรหยก)                            

08.00 น.       หลังอาหารเช้า  นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าใหญ่สู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก ชมความอลังการของยอดเขาสูงถึง 5,590 เมตร บนยอดเขาจะเห็นหิมะ และธารน้ำแข็ง หรือถ้าสนใจจะเล่นห่วงยางสไลด์บนหิมะก็ได้คนละประมาณยี่สิบหยวน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              นำชมอุทยานน้ำขาวที่งดงาม อากาศบริสุทธิ์สดชื่นและน้ำตกใสสะอาดเพราะละลายมาจากหิมะ

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น   กลับที่พักโรงแรมเดิม  พักผ่อน หรือ ท่องราตรีตามอัธยาศัย

 

วันที่หก       (ลี่เจียง-จงเตี้ยน -แชงกรีล่า)                 180 k.m.

เช้า              หลังอาหารเช้า  เดินทางออกจากลี่เจียง ขึ้นสู่ที่ราบสูงทิเบต เต๋อชิง หรือ ที่รู้จักกันในนามว่า “แชงกรีล่า” ขับรถไต่ระดับความสูง 3600 เมตร สู่ที่ราบสูงปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสะวันน่าสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่มีเทือกเขาสูงโอบล้อม จนถึงเมืองจงเตี้ยน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              นำทุกท่านขึ้นกระเช้า ชมยอดเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ซึ่งสวยงามและเต็มไปด้วยหิมะ
จากนั้น ลงจากเขามุ่งหน้ากลับสู่เมืองจงเตี้ยน เพื่อแวะชมวัดซงจ้าน วัดลามะเก่าแก่อายุนับร้อยปี สร้างเลียนแบบวัดโปตาลา เมืองลาซาล

เย็น              รับประทานอาหารเย็น เดินเล่นชมเมือง พักผ่อน ณ โรงแรม 4 ดาว

วันที่เจ็ด         (แชงกรีล่า – เต่อชิง)                            180 k.m.

เช้า              หลังอาหาร เตรียมตัวพิชิตยอดเขาหิมะไป๋หมาง สู่เมืองเต๋อชิง ซึ่งมีอาณาเขตติดกับ
มณฑลทิเบต มีไฮไลท์คือ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง จอดแวะชมหินรูปหัวเต่า
ก่อนไต่ระดับข้ามยอดเขาไป๋หมางที่ความสูงราว 4600 เมตร คณะจะจอดรถถ่ายรูปและเล่นหิมะกันบนยอดเขา ก่อนลงสู่ตัวเมืองเต๋อชิง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              ถึงเมืองเต๋อชิง นำชมวัดเฟยไหล วัดเก่าแก่แห่งเมืองเต๋อชิง
                    จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรม 4 ดาว ใกล้จุดชมวิว ยอดเขาโอรสวรรค์ เป็นจุดค้างแรมที่มี
                    อากาศหนาวที่สุดในทริปนี้ กรุณาเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อม
เย็น               รอชมพระอาทิตย์อัสดงลับยอดเขาโอรสสวรรค์ 13 ยอด ของแนวเทือกเขาเหมยหลี่
                    ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดอันดับหนึ่งของมณฑลยูนนาน มีความสูงถึง 6,740 เมตรเหนือ
                    ระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเต๋อชิง ห่างจากตัวเมืองเต๋อชิง
                    ประมาณ 20 กิโลเมตร เหมยหลี่มีทั้งหมด 13 ยอด เรียกว่า เทือกเขาโอรสสวรรค์
                    (เทียนจื่อซาน) อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย โดยมี           “คาวากาโป” เป็นยอด
                    เขาที่สำคัญที่สุดและสูงที่สุด และถือเป็นหนึ่งในแปดยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต
                    ที่จะต้องมากราบนมัสการ

ค่ำ               รับประทานอาหาร พักผ่อน ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ

 

วันที่แปด        (เต๋อชิง ต้าลี่)                              400 k.m.

05.30 น.       รอชมแสงอาทิตย์ขึ้นรับอรุณวันใหม่ ก่อนอำลาเต๋อชิง

08.00 น.       หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองต้าลี่

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

เย็น              ถึงต้าลี่ รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พักโรงแรมลานหลิงเก๋อ 4 ดาว

                   รับประทานอาหารเย็น   เดินเล่นชมเมืองเก่า ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 

วันที่เก้า         (ต้าลี่ เชียงรุ้ง)                                     800 k.m.

เช้า               หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นวันที่ต้องเดินทางยาวไกล

                   แต่เป็นเส้นทางไฮเวย์ตลอด

เที่ยง             บริการอาหารกลางวันที่เมืองยู่ซี แล้วเดินทางต่อ

เย็น              ถึงเชียงรุ้ง  เข้าที่พักโรงแรมหัวฟา 4 ดาว
รับประทานอาหารเย็น ช็อปปิ้ง เดินเล่นถนนคนเดิน  พักผ่อน

 

วันที่สิบ           (เชียงรุ้ง หลวงน้ำทา)                            220 k.m.

เช้า              หลังอาหารเช้า เที่ยวชมวัดหลวงไตลื้อที่อลังการสวยงาม
จากนั้น นำชมสวนม่านทิง สวนร่มรื่นสวยงามเก่าแก่ เคยเป็นราชอุทยานในอดีต
นมัสการพระมหามุนีศรีนครเชียงรุ้ง ณ วัดป่าเจ

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน

บ่าย              เดินทางกลับสู่ชายแดนจีนที่โมฮัง และเข้าสู่ สปป.ลาว ที่ด่านบ่อเต็น
มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงน้ำทา

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวไท
พักผ่อน ณ โรงแรมหวางจิง

วันที่สิบเอ็ด    (หลวงน้ำทา -เชียงของ)                        180 k.m.

เช้า               หลังอาหาร ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย

11.00           ถึงชายแดนลาว ข้ามสะพานมิตรภาพฯ กลับสู่ฝั่งไทย ณ ด่านเชียงของ

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมไอบิส
รับเอกสารคืน   แยกย้ายอำลาคณะ เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- โปรแกรมนี้เป็นทริปเดินทางไกล ต้องเตรียมสภาพร่างกายให้แข็งแรง และเช็คสภาพรถให้พร้อม

 

สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วย

ยาประจำตัว                    -  กระติกเก็บความร้อน                 

-  หมวก ถุงเท้า ถุงมือ แว่นกันแดด  เสื้อกันหนาว  ผ้าพันคอ ร่ม

-  ขนมขบเคี้ยวระหว่างทาง

ค่าบริการทัวร์          สำหรับคณะเดินทาง ไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน

ผู้ใหญ่   ท่านละ  42,000  บาท     ( พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
(พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 บาท)
เด็กอายุ 6 – 11 ขวบ (ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.)    ท่านละ 29,000 บาท
(พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)
เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ                                   ท่านละ 19,000 บาท        
(พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)

ค่าธรรมเนียมรถเข้า - ออก 3 ประเทศ               คันละ 13,500  บาท
ค่าทางด่วนไป-กลับและค่าจอดรถ                     คันละ  8,000   บาท

อัตรานี้รวม
1. ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
2. ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ คือรถบัสนำเที่ยวในเชียงรุ้ง และ คุนหมิง
3. ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อ ณ ภัตตาคาร
4. ค่าธรรมเนียมชมสถานที่และอุทยานฯต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
ค่ากระเช้าใหญ่ 2 แห่ง ที่จงเตี้ยน และลี่เจียง
5. ค่ามัคคุเทศก์ลาว จีน และเจ้าหน้าที่ทัวร์อำนวยความสะดวก
6. ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
7. ค่าวีซ่าเข้าจีนธรรมดา ( วีซ่าด่วน 2 วันชำระ เพิ่มท่านละ 1200 บาท )
8. ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง ค่าเข้า-ออก เมืองต่างๆในจีน

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์เป็นต้น
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์
3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษารถของท่านเอง ในกรณีเกิดปัญหาใดๆก็ตาม
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุในโปรแกรม

หมายเหตุ

-ราคาที่เสนอสำหรับผู้เดินทางผู้ใหญ่ราคาเต็มไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน
-ระยะทางทริปนี้โดยประมาณ 4,400 กม. จากกรุงเทพฯ-แชงกรีล่า
-ค่าน้ำมันประมาณ 20,000 กว่าบาท
-ราคานี้ แถมเสื้อยืดแขนยาวท่านละ 1 ตัว และแถมหมวกโลโก้เนเจอร์คลับ ท่านละ 1 ใบ

เอกสารที่จำเป็น

1. หนังสือเดินทางเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน, รูปถ่ายนิ้วครึ่ง 2 รูปสำหรับการขอวีซ่าจีน
(ฉากหลังสีขาว) ต้องเป็นรูปที่อัดจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น สถานทูตไม่รับภาพที่ถ่ายและปรินท์เอง

2. สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ผู้ขับ  

3. ถ้าเป็นรถในนามบุคคลที่มิได้ร่วมเดินทาง หรือ นามบริษัท หรือไฟแนนซ์ จะต้องมีใบมอบอำนาจ , สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. หนังสืออนุญาตเดินรถระหว่างไทย – ลาว (เล่มสีม่วง ) ติดต่อทำได้ที่กรมขนส่งฯในเขตของท่าน       

 

*** ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 45 วัน ***

การสำรองที่นั่ง

1.วางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท เมื่อยืนยันการเดินทาง

2.ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงและรูปถ่ายสีหน้าตรง นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป เพื่อขอวีซ่าจีน
พร้อมกรอกเอกสารแบบฟอร์มขอวีซ่าตามแนบให้ครบถ้วน

3.ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวน ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง 

จองและมัดจำการเดินทาง 
- ชำระเงินมัดจำท่านละ  15000 บาทเมื่อยืนยันการเดินทาง

- และจ่ายเต็มจำนวนก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

โอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

เงื่อนไขการยกเลิก

-         นับจากวันชําระมัดจำ          เก็บค่าทัวร์ท่านละ  10,000.-

-         7 วันก่อนเดินทาง              เก็บค่าทัวร์ท่านละ  18,000.-

-         3 วันก่อนการเดินทาง         เก็บค่าทัวร์ 100% 

กรณีมีผู้เดินทางแทนท่านที่ยกเลิก จะเก็บค่าทัวร์ปกติ ไม่มีค่าปรับการยกเลิกทัวร์แต่ต้องมีเวลาให้ทำการยื่นขอวีซ่าของผู้เดินทางแทน ได้ทันก่อนวันเดินทาง

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

view