สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


 

 กรุ๊ปเหมาแบบไพรเวท กรุ๊ปละ 14 ท่านขึ้นไป
เลือกช่วงเวลาเดินทางได้
ราคา ท่านละ 45900
รวมวีซ่า ตั๋วบินไป กลับ อาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมท่องเที่ยว ตามที่ระบุ
ไม่รวม ทิปไกด์และบริกร ท่านละ 1200 บาทตลอดทริป

เดลี – เลห์ - พระราชวังเชย์ – วัดทิกเซ่ – สตอคพาเลซ – วัดเฮมิส - นูบร้าวัลเลย์ - ทะเลสาบปันกอง

6 คืน 7 วัน

 วันที่ 1            กรุงเทพ - เดลี  

06.00น.          สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   สายการบิน AIR INDIA เที่ยวบิน AI333
                   สายการบินแห่งชาติอินเดีย ไม่ต้องบินไฟลท์ดึก บริการอาหารบนเครื่อง

08.55น.          ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน AIR INDIA ( ใช้เวลาบินประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง  )

11.55น.          ถึงเดลลี นำท่านเข้า เช็คอิน โรงแรม รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
จากนั้นพาท่านชมความงามอันหาที่เปรียบไม่ได้ของศาสนาสถานฮินดูที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่และงดงามที่สุดในโลก มหาวิหารอักชาร์ดาม(Akshardham Temple) ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งใหม่ของโลก กับงานสถาปัตยศาสตร์แบบโบราณและศิลปกรรมที่รวมเอาศิลป์แห่งอินเดียและฮินดูเกือบทุกแขนงเข้าไว้ด้วยกัน เป็นวัดฮินดูนิกายใหม่ ตั้งชื่อตามศาสดา “สวามีนารายัน”(Sawami Narayan) อาคารหลักที่เป็นศูนย์กลางสร้างด้วยหินทรายสีชมพู และงานศิลปะด้านในวิหารสวยงามน่าตื่นตะลึงเป็นที่สุด

เย็น               รับประทานอาหารเย็น  หลังรับประทานอาหาร พาท่านแวะชมโชว์คิงดอมออฟดรีม 

ค่ำ                กลับเข้าที่พักโรงแรม Hotel Pride Plaza หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2            เดลี – เลห์

05.00 น.         พร้อมเดินทางสู่สนามบิน
06.45 น.         ออกเดินทางสู่เมืองเลห์  โดยสายการบิน แอร์อินเดีย AI 445 (เครื่อง Airbus A320) อาหารว่างบนเครื่อง

08.20 น.         เมื่อถึง สนามบินเมืองเลห์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าโรงแรม

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อปรับสภาพร่างกายให้รับกับอากาศที่เบาบาง เนื่องจากเลห์อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลราว 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล

บ่าย              ท่านที่ร่างกายปรับสภาพได้แล้ว นำไปชม สันติสถูปเจดีย์ สัญญลักษณ์ฉลองครบ 2500 ปี พุทธศาสนา
                    หรือ เดินเที่ยวตลาดเมืองเลห์ LEH MAIN BAZAAR

เย็น               รับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย Hotel Royal Palace หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3            เลห์ – พระราชวังเชย์ – วัดทิกเซ่ – สตอคพาเลซ – วัดเฮมิส 

เช้า                รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท นเดินทางสู่ พระราชวังเชย์ (Shey Palace)  เมืองเชเคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของลาดัก  ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 เป็นพระราชวังฤดูร้อนมีอายุราว 500 ปีของกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่ในอดีต พระราชวังหลวงและพระอารามสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ และประดิษฐานพระพุทธรูปทองแดงที่สูงใหญ่ขนาดตึกสามชั้น สร้างโดยกษัตริย์  Deldan Namgyal  และโปรดเกล้าให้สร้างสถูป Numgyal Chorten หรือสถูปแห่งชัยชนะ (Victory Stupa) ที่ด้านบนของสถูปสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์  หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดทิกเซ่ (Thiksey Gompa)  เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  วัดนี้ก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 15 เป็นวัดในนิกายเกลุกปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง (นิกายเดียวกับดาไลลามะองค์ปัจจุบัน) ที่วัดยังมีพระศรีอาริยเมตไตรย์  ซึ่งถือเป็นมาสเตอร์พีซฝีมือช่างศิลป์ ใช้เวลาสร้างถึง 2 ปีด้วยกัน

กลางวัน          รับประทานอาหรที่ร้านอาหารท้องถิ่น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส (Stok Palace) ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1825 ปัจจุบันยังเป็นที่เก็บสะสมของใช้เครื่องแต่งกายของราชวงศ์ มงกุฎของกษัตริย์ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม วัดเฮมิส (Hemis Gompa)  วัดลามะนิกายหมวกแดง เป็นวัดพุทธตันตระนิกายหมวกแดง หรือ นิกายนิงห์มาปา ซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิมของศาสนาพุทธสายทิเบต ท่านปัทมสัมภวะ (Padmasambhava) หรือที่ชาวทิเบตเรียกว่า คุรุริมโปเช (Kuru Rinpoche) ซึ่งเป็นภิกษุรูปแรกที่เดินทางจากอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 1350 ที่ได้นำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ในทิเบตและเป็นผู้ให้กำเนิดนิกายหมวกแดง ซึ่งได้รับการยอมรับนับถือจากชาวทิเบตอย่างกว้างขวาง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 45 กิโลเมตร เลาะเลียบแม่น้ำสินธุลงไปทางใต้ เป็นวัดโบราณที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในดาลักห์ ถูกสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าเซงกี โดยกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาดักห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธในอินเดียล่มสลาย เมื่อกองทัพชาวเติร์กได้บุกเข้าสู่อินเดีย และต่อมาได้รับการทำนุบำรุงโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์นัมเคียล (Namgyal) มาตลอด วัดเฮมิส ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1998 และมีความสำคัญอีกประการคือ เป็นที่ประดิษฐานรูปทังก้าพระปทุมสมภพ (Thanka) หรือที่เรียกกันว่า ผ้าพระบฎ ซึ่งเป็นของเก่าแก่ที่สำคัญมากสำหรับชาวพุทธตันตระนิกายหมวกแดง โดยเฉพาะภาพมัณฑลา (Mandala) ในสมัยศตวรรษที่ 17 ซึ่งวาดขึ้นด้วยสีผสมทองคำแท้

เย็น               กลับสู่โรงแรมที่พัก Hotel Royal Palace รับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4            เลห์ - นูบร้าวัลเล่ย์

เช้า                รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร  หลังอาหารออกเดินทางสู่ นูบร้าวัลเล่ย์  ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง โดยวันนี้เราจะใช้เส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก  Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เป็นเส้นทางที่สวยมาก ณ จุดที่สูงที่สุดแห่งนี้เราสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัมของปากีสถานได้ เป็นเส้นทางรถยนต์ที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก

กลางวัน          เดินทางมาถึงนูบร้าวัลเลย์พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่ แคมป์ นูบร้าวัลเล่ย์อยู่ทางตอนเหนือของเลห์ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำชย็อกไหลผ่าน มีอากาศอบอุ่นกว่าเลห์ และมีความสูงที่ต่ำกว่าเลห์ ทำให้อากาศสบายๆ และเหมาะแก่การปลูกผลไม้เช่น แอปเปิ้ล แอปปลิคอต การเดินทางมายังนูบร้าวัลเล่ย์ จะต้องผ่านเส้นทางถนนที่สุงที่สุดในโลกและผ่านจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางคือ Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากจุดสูงสุดของเส้นทางสามารถเห็นแนวเขาคาราโครัม แห่งปากีสถาน ที่มีหิมะปกคลุม  จากนั้นนำท่านไปขี่อูฐ ที่ทะเลทราย ที่นูบร้าวัลเล่ย์เป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลและแอปปริคอท มากมาย  และมีอากาศไม่หนาวมากนักสบายๆ ในความสูงระดับประมาณสองพันกว่าเมตร ดังนั้นจึงเป็นเมืองที่สบายๆคล้ายกับบ้านเรา

เย็น               เดินทางกลับมายังแคมป์ที่พัก โอบล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขาที่งดงาม  ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกลับเข้าเมือง
มีห้องน้ำในตัว   เครื่องอำนวยความสะดวกพร้อม
รับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5            นูบร้าวัลเลย์ – เลห์

เช้า                หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่วัดดิสกิต (Diskit Monastery) ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม วัดดิสกิตเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา ภายในประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตขนาดใหญ่มาก จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการขี่อูฐที่ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) นูบราวัลเลย์ อยู่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสองพันกว่าเมตร 

กลางวัน          หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยังชมวัดซัมสทันลิ่ง Samstanling Monastery เป็นวัดพุทธแบบทิเบต นิกายหมวกเหลือง

เย็น               เดินทางกลับไปยังเมืองเลห์ รับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศํยที่โรงแรม Hotel Royal Palace

 

วันที่ 6            เลห์ – ทะเลสาบปันกอง – เลห์

เช้า                รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบปันกอง โดยวันนี้เราจะใช้เส้นทาง Shyok Route เริ่มต้นด้วยการใช้เส้นทางเดิมสู่เลห์ เมื่อถึง Khalsar ข้ามสะพาน Agyam เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้าน Shyok เส้นทางนี้การจราจรจะไม่หนาแน่น หลังออกจาก Shyok ถนนจะเริ่มสูงชัน ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึง Durbuk จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เมือง Tangtse และเข้าสู่เส้นทางเดิมเดินทางสู่ทะเลสาบปันกอง ทะเลสาบปันกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่ในระดับความสูงราว 4,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล   เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามสภาพแสงค่ะ  เช่น สีฟ้าอ่อน สีฟ้าเข้ม

กลางวัน          รับประทานอาหารกลาวันระหว่างการเดินทาง

เย็น               เดินทางกลับสู่เมืองเลห์ รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย Hotel Royal Palace

 

วันที่ 7            เลห์ - เดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

06.00             รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.55 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินจันดิการ์ ด้วยสายการบิน แอร์อินเดีย AI 457 อาหารว่างบนเครื่อง

09.35 น.         ถึงสนามบินจันดิการ์   (สัมภาระ ทรานสิทไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ )
11.30 น.         รับประทานอาหารเที่ยงในสนามบิน พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.50 น.         ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน AIR INDIA  เที่ยวบินที่  AI 336

19.35  น.         เดินทางถึง...ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ        โปรแกรมและเที่ยวบินภายในประเทศ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

การเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการเดินทางสู่พี้นที่สูง

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. เช็คสุขภาพร่างกาย ควรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ก่อนเดินทาง เพื่อปรับสภาพร่างกาย
 3. ทานวิตามินเสริมล่วงหน้าก่อนเดินทาง กรณีเป็นภูมิแพ้ หรือ เป็นหวัดง่าย เพราะอากาศบนที่สูง ตอนกลางวันและ กลางคืนอุณหภูมิ ต่างกันมาก
 4. ทีมงานเตรียมยา Diamox ให้สำหรับท่านที่มีอาการแพ้ที่สูง  แต่แนะนำให้ทุกท่านซื้อออกซิเจนกระป่องติดตัวไว้ด้วยเมื่อถึงเมืองเลห์ โดยเฉพาะวันที่ต้องผ่านที่สูงถึง 5600 เมตร
 5. ระหว่างเดินทางควรดื่มน้ำบ่อยๆ อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ การเดินต้องเดินช้าๆ ถ้ารู้สึกเหนื่อยให้หยุดพักทันที
 6. ห้องน้ำในเลห์ อาจไม่สะอาดนัก การเข้าทุ่งระหว่างทางสะอาดกว่า สุภาพสตรี ควรติดร่ม หรือผ้าถุงไปด้วย
 7. พื้นที่สูง กลางวันแดดจะแรง  ควรเตรียมยากันแดด หมวก และ แว่นตาดำ กลางคืนอากาศหนาว ควรเตรียมเสื้อกันหนาวผ้าพันคอ ถุงเท้าหนาๆ ติดตัวไว้ ระหว่างเดินทาง เผื่ออากาศเปลี่ยนกระทันหัน
 8. ยาประจำตัวของแต่ละท่าน ควรเตรียมไปให้พร้อม
 9. ขนมขบเคี้ยว ถ้าเป็นถุงพลาสติค จะบวมพองเพราะความดันอากาศ เอาเข็มเจาะรูเล็กๆระบายอากาศได้เมื่อถึงเลห์
 10. อาหารในอินเดีย เป็นลักษณะเฉพาะตัว ทางทัวร์เตรียมอาหารเสริมไปบางส่วน  แพ็คเกจทัวร์ กรุ๊ปเหมา กรุณาตรวจสอบราคา โทร 081-6129736
  ไลน์ไอดี  ni_kum
view