สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สามารถจองทัวร์ง่าย  ดังนี้

1. เลือกโปรแกรมทัวร์

  •       แจ้งรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ รหัสโปรแกม วันที่เดินทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คที่นั่งและลงบุ๊คกิ้งจองทัวร์ 

2. รับอินวอยและชำระค่าทัวร์

  •        เจ้าหน้าที่จะส่งอินวอยแจ้งรายละเอียดการชำระเงินเพื่อจองทัวร์ โดยลูกค้าสามารถชำระค่าทัวร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


      2.1 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM 
           บัญชีผู้รับโอนคือ นายสมศักดิ์ ดีไสว  

ธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 010-290497-2

          

      2.2 โอนเงินผ่านธนาคาร ในนามนิติบุคคล
           บัญชีผู้รับโอนคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์คลับ

ธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 162-237982-3
                        

        
  •         กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

          ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์คลับ  (สำนักงานใหญ่)
          1016/5 ซอยเพชรเกษม 106 ถนนเพชรเกษม
          แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10610

          เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0103548045811


3. ชำระค่าทัวร์และส่งหลักฐาน

  •        เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ส่งหลักฐานการชำระและสำเนาพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่

         จากนั้นลูกค้าจะได้รับใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการจองทัวร์

         *กรุณาส่งหลักฐานการโอน และ แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที่เพื่อป้องกันบุ๊คกิ้งยกเลิกอัตโนมัติและเก็บหลักฐานการโอนพร้อมใบเสร็จจนกว่าจะได้เดินทางไปแล้ว


4. รับใบนัดหมายการเดินทาง

  •        เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายก่อนการเดินทางประมาณ 3-5 วัน และหัวหน้าทัวร์จะโทรนัดหมายอีกครั้งก่อนเดินทาง 1 วัน



สามารถตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัททะุเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0103548045811
           ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05715




view