สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)โปรแกรมเยือนเมียนมาร์ รัฐยะไข่ ดินแดนแห่งพุทธศาสนาในยุคอดีต
ชมเมือง “มรัคอู” ไข่มุกแห่งอารากัน

เส้นทาง แม่สอด เมียวดี ผาอัง ตองอู มาเกว มรัคอู ตันดแว แปร ผาอัง
9 วัน 8 คืน

  ราคาสำหรับคาราวานกรุ๊ปเหมา 20 ท่านขึ้นไป มีรถทีมงานนำ 1 คัน
ฤดูท่องเที่ยวที่เหมาะสมคือ ฤดูหนาว (ไทยพม่า ฤดูกาลใกล้เคียงกัน )

     
วันแรก            แม่สอด                                                                       
เย็น              นัดรวมพลที่แม่สอด ณ โรงแรม ติดสติ๊กเกอร์ เบอร์รถ
18.00           รับประทานอาหารเย็น แจกวิทยุสื่อสาร และ คู่มือเดินทาง

วันที่สอง          แม่สอด ผาอัง ตองอู                                    530 กม.
เช้า               ออกเดินทางจากเมียวดี เดินทางสู่เมืองผาอัง เมืองเอกของรัฐกระเหรี่ยง
                    ที่มีแม่น้ำสาละวินหล่อเลี้ยงพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ แล้วเดินทางเข้าสู่รัฐมอญที่มีแม่น้ำสะ
                    โตงเป็นแม่น้ำสายหลัก
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองสะเทิม
บ่าย              เดินทางสู่เมืองตองอู  ในมณฑลพะโค  
เย็น               เข้าที่พัก โรงแรมรอยัลเกตุมวดี  นำทุกท่านนมัสการพระมหาเจดีย์คู่เมือง ชเวซันดอว์
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พักโรงแรม

วันที่สาม         ตองอู เนปิดอว์ มาเกว (มากุย)                      260 กม.
เช้า            รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางสู่เมืองเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของเมียนมาร์
                    แวะเที่ยวชมเมืองที่เป็นศูนย์ราชการใหญ่ที่สุด ถนนหน้าสภากว้างใหญ่ อลังการ
                    นมัสการเจดีย์สันตินิมิต และ ชมช้างเผือกคู่บ้านคู่เมือง
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงในเมืองเนปิดอว์
บ่าย              เดินทางสู่มณฑลมาเกว  แหล่งทรัพยากรใต้ดินอันมีค่ายิ่ง นั่นคือ “น้ำมันดิบ”
                    ขับรถชมธรรมชาติที่คล้ายภูมิประเทศทางแถบตะวันออกกลาง มีทะเลทรายและต้นไม้
                    รูปร่างแปลกตา
เย็น              ถึงเมืองมาเกว นำทุกท่านชมเจดีย์เมียะตาลุน
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พักโรงแรม Nan Htik Ethu


วันที่สี่              มาเกว มรัคอู                                              340 กม.
เช้า               รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางสู่เมืองมรัคอู โดยขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำอิระวดี
                    เข้าสู่แนวเทือกเขาอารากัน มีช่องเขากั้นพรมแดนระหว่างเมืองแปร มาเกว และ รัฐยะไข่
                    เส้นทางเล็ก และ ลุย ได้อารมณ์ในแบบชาวคาราวาน
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง
เย็น              ถึงเมืองมรัคอู
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พักโรงแรม Mrauk-U

วันที่ห้า           เที่ยวมรัคอูเต็มวัน                                                      
เช้าตรู่          นำท่านเที่ยวชมเจดีย์ต่างๆ มากมายท่ามกลางสายหมอกที่งดงามก่อนอาทิตย์สาดแสง
                    แวะชมตลาดยามเช้า ดูสินค้าและวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง ที่อยู่กันแบบสโลว์ไลฟ์
เช้า               กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
                    จากนั้นนำเที่ยวชมเมืองเก่าแก่โบราณ “มรัคอู” หรือ มะระอู เป็นเมืองหลวงของ
                    อาณาจักรมรัคอู ที่เคยเจริญรุ่งเรืองสุดๆยาวนานต่อเนื่องกว่า 355 ปี ในศตวรรษที่ 15
                    เป็นที่เลื่องลือในเรื่องความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม เป็นอาณาจักรในยุคเดียวกับ
                    สุโขทัยและอยุธยาตอนต้น  ที่มีขุนนางและชาวบ้านเป็นชาวพุทธ ได้ร่วมกันสร้างวัดและ
                    เจดีย์จำนวนมากซึ่งยังคงปรากฏหลงเหลือ กลายเป็นโบราณสถานสำคัญให้เห็นกันใน
                    ปัจจุบันนี้ รัฐบาลเมียนมาร์ได้เริ่มดำเนินการเสนอให้มรัคอูเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่ง
                    นำชมสถูปมงกงชเวตู เจดีย์ปีซิตวง ชมพระพุทธรูปหินโบราณที่อยู่บนเขาปีซี และเป็น
                    จุดชมวิวที่สวยงาม ชมพระราชวังเก่ามรัคอู และ พิพิธภัณฑ์โบราณคดี
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย              ขับรถเที่ยวชมหมู่บ้านชาวพื้นเมือง และชมวัดที่สร้างด้วยหินมากกว่า 300 แห่ง ถือเป็น
                    เมืองที่มี่จำนวนวัด และ เจดีย์มากเป็นอันดับสองของเมียนมาร์ รองจากพุกาม
                    รวมถึงพระพุทธรูปโบราณ อาทิเช่น วัดโกตองพญา หรือ วัดพระเก้าหมื่นองค์ วัดอันดอว์
                    เทียน ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว จากศรีลังกา ชมเจดีย์รัตนบุญ ที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ
                    ขนาดใหญ่มาก ฯลฯ
เย็น              รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก Mrauk-U

วันที่หก            มรัคอู ตันดแว                                             350 กม.
เช้า               รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางสู่เมืองตันดแว
                    เส้นทางเป็นถนนเล็กๆในชนบท แต่รถน้อย มีภูเขาเป็นบางช่วง เส้นทางธรรมชาติ
                    สวยงามแห่งเทือกเขาอารากัน
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง แล้วเดินทางต่อ
เย็น              ถึงเมืองตันดแว  หรือ ตานดอย แวะนมัสการเจดีย์ ซันดอว์อันดอว์นันดอว์
                    นำชมชายหาด งาปาลี Ngapali น้ำทะเลยังใสสะอาด งดงาม และยังคงความเป็นอยู่
                    แบบดั้งเดิมของชาวประมงในท้องถิ่นไว้ นักท่องเที่ยวจึงประทับใจกับหาดทรายขาว
                    สะอาด ปราศจากสิ่งสังเคราะห์ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ เหมือนเมืองเจริญแล้วทั่วไป
                    ชมวิถีชีวิตดั้งเดิม ชมการประมงพื้นบ้าน มีการตากปลาริมหาด
                    เมืองตันดแว เป็นเมืองท่าที่สำคัญในรัฐยะไข่ของประเทศพม่า เป็นเมืองโบราณและเคย
                    เป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐยะไข่ หรืออาระกัน เมืองมีพื้นที่ประมาณ 3,784 ไมล์
                    ล้อมรอบไปด้วยภูเขาอาระกัน ซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล มีพื้นที่สูงถึง 4,000 ฟุต อุดมไป
                    ด้วยหินอัคนี ดินเหนียว หินชนวน หินเหล็กไฟ และหินทราย นอกจากนี้ยังค้นพบอัญมณี
                    อาทิ หินสบู่ และแร่ควอตซ์ขาว เคยมีบันทึกปริมาณน้ำฝนระหว่างปี ค.ศ. 1961–1990 มี
                    มากถึง 5,323 มม. (209.6 นิ้ว) พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าวและยาสูบ
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พักโรงแรมริมหาด Ngapali

วันที่เจ็ด         ตันดแว แปร                                               250 กม.
เช้า               ตื่นเช้า รับไอทะเล  รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางสู่เมืองแปร
                    ถนนหนทางยังเล็กและแคบแบบชนบท แต่ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง
บ่าย              เดินทางข้ามช่องเขาอารากันและข้ามแม่น้ำอิระวดี เข้าสู่เมืองแปร
เย็น              ถึงเมืองแปร ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี เมืองสำคัญในประวัติศาสตร์ ร่วมกับตองอู พุกาม ยะไข่
                    เชื่อมโยงถึง สมัยกรุงศรีอยุธยาของเรา
                    นำทุกท่านนมัสการ เจดีย์ชเวซันดอว์แห่งเมืองแปร ชมตลาดและวิถีชีวิตคนเมืองแปร
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พักโรงแรม


วันที่แปด          แปร ผาอัง                                                  550 กม.
เช้า               รับประทานอาหารเช้า
                   เดินทางสู่เมืองผาอัง วันนี้ขับรถระยะไกลสักหน่อย
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง
เย็น              ถึงเมืองผาอัง หากมีเวลา นำเที่ยวชมเมือง ก่อนรับประทานอาหารเย็น
                    เข้าที่พักโรงแรม Thiri

วันที่เก้า         ผาอัง แม่สอด                                             160 กม.
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่เมียวดี เมืองชายแดนติดกับไทย
                    ตรวจเอกสารกลับสู่ฝั่งไทยที่แม่สอด
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง รับเอกสารคืน ก่อนแยกย้ายอำลาคณะ
บ่าย              ออกเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพเส้นทาง

 

ข้อควรทราบ
1. เส้นทางในบางช่วงยังไม่ค่อยดีนัก
2. การเข้าวัดพม่า ต้องถอดทั้งรองเท้า และ ถุงเท้า
3. การเข้าเขตวัดต้องแต่งกายสุภาพ  การนุ่งสั้นและสายเดี่ยว ต้องมีผ้าซิ่น และ ผ้าคลุมสวมทับให้เหมาะกับกาลเทศะ
4. อาหารการกินในพม่าคล้ายบ้านเรา แต่รสชาติไม่เผ็ด และ การเดินทางบางช่วงอาจใช้เวลานาน
ควรนำอาหารเสริมและขนมขบเคี้ยวติดรถไปด้วย
5. การเข้าพม่าในด่านอื่นนอกจากด่านย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ (เข้าทางสนามบิน)
ยังคงต้องขอวีซ่าพม่าอยู่ ใช้เวลาในการขอวีซ่า ประมาณ 14 วัน
6. การนำกล้องถ่ายภาพเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยว จะมีการคิดค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูปเล็กน้อย
7. การขับรถ ต้องเป็นขบวน และ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด


ค่าใช้จ่าย สำหรับคณะไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน

ท่านละ         39,500 บาท           (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900  บาท)

ค่าธรรมเนียมรถเข้าเมียนมาร์      
คันละ           6,000  บาท


อัตรานี้รวม
1. ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
2. ค่าวีซ่าเข้าพม่าธรรมดา 7 วันทำการ  ขอวีซ่าด่วน ไม่ถึง 7 วันทำการ ชำระเพิ่ม 1200 บาท
3. ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อ
4. ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
5. ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
6. ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
7. ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าผ่านทาง รถนำอำนวยความสะดวกในเมียนมาร์

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์เป็นต้น
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์
3. ค่าซ่อมบำรุงพาหนะของผู้ร่วมเดินทางในกรณีมีเหตุขัดข้อง
4. ค่าธรรมเนียมนำกล้องถ่ายรูปและวีดีโอ เข้าไปในบางสถานที่ ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่มาก

สิ่งที่ควรเตรียมตัว และ ควรทราบ

ยาประจำตัว                    -  ขนมขบเคี้ยวระหว่างทาง
- รองเท้าสวมถอดสะดวก เพราะทุกวัดในพม่า ต้องถอดรองเท้าและถุงเท้า
- เสื้อกันหนาวบางๆ  และร่มกันแดด

เอกสารที่จำเป็น

1. หนังสือเดินทางเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมรูปถ่ายพื้นหลังขาว ขนาดนิ้วครึ่ง คนละ 4 รูป

2. สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ผู้ขับ 

3. รูปถ่ายรถด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขทะเบียนรถชัดเจน พร้อมรูปถ่ายด้านข้างเต็มคัน

4. ถ้าเป็นรถในนามบุคคลที่มิได้ร่วมเดินทาง หรือ ในนามไฟแนนซ์ ต้องมีใบมอบอำนาจการนำรถไปเที่ยวประเทศเมียนมาร์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ
ถ้าเป็นรถในนามบริษัท กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีชื่อผู้เดินทางร่วมถือหุ้นด้วย

การสำรองที่นั่ง

1.ส่งสำเนาเอกสารและ ชำระมัดจำท่านละ 15000 บาท เมื่อยืนยันการจอง

ชำระเต็มจำนวน  ก่อนเดินทาง 30 วัน

2.ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงและรูปถ่าย คนละ 4 รูป เพื่อยื่นขอวีซ่า

การจองและชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

การส่งเอกสารตัวจริงพร้อมรูปถ่าย  ส่งทางไปรษณีย์ด่วน EMS และส่งมาที่

นิภาภรณ์ คุ้มธนาภัทร
16/11 บ้านสรัลพร ถ.เพชรเกษม ซอย 77 
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม 
กทม.10160

 

view