สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 คาราวานไทย ลาว จีน จากยูนนาน สู่เฉินตู
ชมภูเขาหิมะที่งดงามอัศจรรย์ และ จิ่วจ้ายโกว 
ทีได้รับการขนานนามว่า อุทยานสวรรค์บนดิน

ราคาสำหรับ คาราวานกรุ๊ปเหมา 24 ท่านขึ้นไป มีรถนำ 1 คัน
ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือ  เดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน ของทุกปี

 

         

“คาราวาน”ท่องเที่ยวดินแดนสวรรค์แห่งที่ราบสูง เขตปกครองทิเบตในมณฑลเสฉวน ชมธารน้ำแข็งแห่งใหม่ต๋ากู่ปิงซัน ภูเขาหิมะที่งดงาม ณ เมืองเฮยสุ่ย ชมความงาม
ความพิเศษ ความแปลก ความลี้ลับของอุทยานซงผิงโกว  อยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ อุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5-23 องศา
ชมวัดลามะเก่าแก่เมืองถ่ากง และอุทยานมังกรเหลือง หวงหลง ฉายาสระน้ำสวรรค์และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งของเฉินตู
 


วันแรก            (เชียงของ-ห้วยทราย)                                   

16.00 น.       พร้อมกันที่ด่าน ตม.เชียงของ เพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทย ลาว สู่เมืองห้วยทราย สปป.ลาว
17.00 น.       เข้าที่พัก โรงแรม M (เดิมคือ นาคราชปรินเซส) ระดับ 4 ดาว

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม  พักผ่อน

   

วันที่สอง         (เชียงของ หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาร ผูเอ่อร์ )            520 กม.

07.00 น.       เดินทางบนเส้นทาง R3A จากห้วยทรายไปยังด่านบ่อเต็น

11.00 น.       ถึงด่านบ่อเต็น เข้าสู่จีนที่ด่านโมฮัง เดินทางสู่เมืองหล้า

12.00 น        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองบ่อหาน ก่อนเดินทางสู่เมืองหล้า

15.00 น.       ถึงเมืองหล้า นำรถตรวจสภาพที่ขนส่งฯ  ขั้นตอนนี้ ต้องเสียเวลารอนานสักนิด 
                    เดินทางสู่ผูเอ่อร์
20.00 น.       ถึงเมืองผูเอ่อร์  รับประทานอาหารเย็น  แล้วเข้าที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม          (ผูเอ่อร์ – พานจือฮัว)                                               690 กม.

เช้า               หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองพานจือฮัว ด้วยเส้นทางไฮเวย์ที่สวยงาม
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
เย็น              ถึงเมืองพานจือฮัว  เดินชมเมือง ช็อปปิ้ง  รับประทานอาหารเย็น
                   เข้าที่พักโรงแรม 4 ดาว  พักผ่อน

วันที่สี่          (พานจือฮัว หย่าอัน คังติ้ง)                                        700 กม.

เช้า              หลังอาหารเดินทางจากพานจือฮัว สู่เมืองสือเหมียน
เที่ยง            ถึงเมืองสือเหมียน  รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางผ่านเมืองหย่าอัน
บ่าย              เดินทางต่อสู่เมืองคังติ้ง ชมเส้นทางงดงามในช่วงนี้ เป็นเส้นทางด่วนไฮเวย์ที่น่าตืนตาตื่นใจ
เย็น              ถึงคังติ้ง เดินเล่นชมเมือง รับประทานอาหารเย็น
                   เข้าที่พักโรงแรม 4 ดาว พักผ่อน

   

วันที่ห้า           (คังติ้ง ถ่ากง ตันปา)                                                          200 กม.

เช้า               หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองถ่ากง ระยะทาง 40 กม. แวะชมวิวภูเขาหิมะระหว่างทาง เมืองนี้มีสนามบินที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางสู่เมืองถ่ากง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองถ่ากง แวะชมวัดลามะเก่าแก่ เมืองถ่ากง

บ่าย              ขับรถผ่านทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และฝูงจามรี ชมภูมิทัศน์ที่งดงาม ก่อนเข้าสู่เมืองตันปา

เย็น              ถึงเมืองตันปา เข้าที่พักโรงแรม 3 ดาว รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่หก          (ตันปา เฮยสุ่ย)                                                       346 กม.

เช้า              หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองเฮยสุ่ย ที่ตั้งของอุทยานต๋ากู่ปิงซัน
เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง
บ่าย             เดินทางสู่เมืองเฮยสุ่ย ที่ตั้งของภูเขาหิมะ ต๋ากู่ปิงซัน
เย็น              ถึงเมืองเฮยสุ่ย  เข้าที่พักโรงแรม 3 ดาว
                   รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน เดินเล่นชมเมือง

     

วันที่เจ็ด          (เฮยสุ่ย ต๋ากู่ปิงชวน เม่าเสี้ยน)                                  125 ก.ม.

เช้า               หลังอาหาร เดินทางเข้าสู่ภูเขาหิมะ อุทยานธารน้ำแข็ง “ต๋ากู่ปิงซัน”แล้วนั่งรถบัสอุทยานชมความงดงามของป่าสน นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาที่ความสูง 4860 เมตร สนุกสนานกับการเล่นหิมะและท้าทายความหนาวที่อุณหภูมิติดลบ ชมธารน้ำแข็งที่ยังเป็นสีขาวใสบริสุทธิ์ เพราะยังนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยเฉพาะชาวไทยยังรู้จักกันน้อยมาก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              ออกเดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน ระยะทาง ราว 123 กม.

เย็น              ถึงเมืองเม่าเสี้ยน เข้าที่พักโรงแรม 4  ดาว รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน เดินเล่นชมเมือง

      

วันที่แปด      (เม่าเสี้ยน ซงผิงโกว ชวนจิ่ว)                                    200 กม.

เช้า               หลังอาหารเช้า เดินทางสู่อุทยานซงผิงโกว แหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของเสฉวน
                   มีฉายาว่าจิ่วจ้ายโกวน้อย ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย              เดินทางสู่เมืองชวนจิ่ว  นำชมวัดชวนจิ่วซื่อ วัดลามะที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเขตเฉินตู
เย็น              รับประทานอาหารเย็น  เข้าที่พักโรงแรม 4 ดาว

   

วันที่เก้า          (ชวนจิ่ว อุทยานหวงหลง ซงพาน เม่าเสี้ยน)                          194 กม.      

เช้า               หลังอาหาร ออกเดินทางสู่อุทยานหวงหลง  หวงหลง "สระน้ำสวรรค์" เป็นแหล่ง
                    มรดกโลกที่สวยงามด้วยภูมิประเทศภูเขาสูงยอดปกคลุมด้วยหิมะ ตั้งอยู่ทางตะวันตก
                    เฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เกิดจากการที่แผ่นดินเลื่อนตัวเองเข้ามา
                    ติดกัน ส่งผลให้หวงหลงกลายเป็นช่วงแนวเขาสุดท้ายเขตที่ราบลุ่มของจีน ทำให้เกิด
                    ทัศนียภาพที่น่าตื่นใจของหุบเหวลึกนับพันเมตร ยอดเขาสูงชันที่ปกคลุมด้วยหิมะ
                    ตลอดปี โตรกธารน้ำแข็งนับร้อยพันสายที่เลาะเลี้ยวไปตามหุบเขาทุกหนแห่ง อันเป็น
                    แหล่งต้นน้ำสำคัญ 3 สายของจีน ได้แก่ ลำน้ำฝูเจียง หมินเจียง และเจียหลิง (ก่อน
                    บรรจบกันเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง)                                   
                   • ความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่
                    แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและโตรกธาร ด้วยผลงานรังสรรค์อันสุดแสนมหัศจรรย์จาก
                    ธรรมชาติ จนทำให้เกิด"มังกรเหลือง" ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งนี้

13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวันในเขตอุทยาน               

บ่าย             เดินทางผ่านเมืองซงพาน สู่เมืองเม่าเสี้ยน
18.30 น.       รับประทานอาหารเย็น  เข้าที่พักโรงแรม 4 ดาว

วันที่สิบ           (เม่าเสี้ยน เฉินตู)                                                     183 กม.

เช้า               หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน

เที่ยง             ถึงเฉินตู รับประทานอาหารกลางวัน จอดรถไว้ที่โรงแรม

บ่าย              นั่งรถบัสเข้าเมืองเฉินตู เที่ยวชมศาลเจ้าสามก๊ก  เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก หรือสมัย ค.ศ.220-280 ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุงในปีที่ 11 ของจักรพรรดิ์คังซีแห่งราชวงศ์ชิง และศาลเจ้าแห่งนี้ก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโบราณสถานแห่งชาติที่สำคัญของจีน   เดินเที่ยวถนนคนเดิน

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เข้าที่พักโรงแรม 4 ดาว

   

วันที่สิบเอ็ด     (เฉินตู เล่อซาน เจาทง)                                            532 กม.

เช้า               หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองเล่อซาน ระยะทาง 137 กม.
ถึงเล่อซาน  นำทุกท่านล่องเรือชมองค์หลวงพ่อโต ริมแม่น้ำหมิงเจียง ขอพรและถ่ายภาพ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสู่เมืองเจาทง ระยะทาง 395 กม.

เย็น              ถึงเจาทง เข้าที่พักโรงแรม 4 ดาว  รับประทานอาหารเย็น เดินเที่ยวชมเมือง

วันที่สิบสอง     (เจาทง โม่เจียง)                                                     600 กม.

เช้า              ออกจากเจาทง เดินทางสู่เมืองโม่เจียง
เที่ยง             รับประทานอาหาร ระหวางทาง
เย็น              ถึงเมืองโม่เจียง รับประทานอาหารเย็น เดินชมเมือง พักผ่อน

วันที่สิบสาม     (โม่เจียง เชียงรุ้ง หลวงน้ำทา)                                   510 กม.

เช้า               หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสูด่านชายแดน โมฮัง
บ่าย              ถึงโมฮัง ตรวจเอกสารกลับสู่ฝั่งลาว ที่ด่านบ่อเต็น เดินทางสู่หลวงน้ำทา
เย็น               เข้าที่พักโรงแรมหลวงน้ำทา  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวไท

วันที่สิบสี่        (หลวงน้ำทา ห้วยทราย เชียงของ)                              173 กม.

เช้า               หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองห้วยทราย
เที่ยง             ถึงเมืองห้วยทราย ตรวจเอกสารกลับสู่ฝั่งไทยที่เชียงของ
                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ เชียงของ รับเอกสารคืน และ แยกย้ายอำลา กลับสู่
                    ภูมิลำเนา

 

**หมายเหตุ
1.โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามสภาพอากาศ
2. การขับรถในเฉินตูจะเป็นพื้นที่สูงตั้งแต่ 2,000 – 4,500 เมตร ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม**
3. การกินวิตามินซีเสริมภูมิต้านทานล่วงหน้า 1 เดือน จะช่วยได้มาก
4. ค่าน้ำมันตลอดเส้นทางประมาณ 3500-4500 หยวน ควรแลกเงินไปให้พร้อม
5. การขับรถทริปนี้ เป็นระยะทางไกล ต้องตรวจสภาพรถให้พร้อม และ การออกเดินทางในแต่ละวัน
    ขอความกรุณาในการตรงต่อเวลา

ค่าใช้จ่าย  ( จำนวนผู้เดินทาง 24 ท่าน  เดินทางแน่นอน )

ผู้ใหญ่   ท่านละ  58,500  บาท              (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,000 บาท)
เด็กอายุ 6–11 ขวบ (สูงไม่เกิน 120 ซม.)     คนละ 38,500 บาท   (พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)
เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ                           คนละ 20,000 บาท   (พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)

ค่าธรรมเนียมรถเข้า - ออก 3 ประเทศ               คันละ 14,000   บาท
ค่าทางด่วนในจีนตลอดเส้นทางโดยประมาณ      คันละ  12,500  บาท

อัตรานี้รวม
1. ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
2. ค่าวีซ่าเข้าจีนธรรมดา 4 วันทำการ ( วีซ่าด่วนชำระ เพิ่ม 1200 บาท )
3. ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อ
4. ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ  ค่ากระเช้า ตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
6. ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
7. ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง ค่าเข้า-ออก เมืองต่างๆในจีน ค่าข้ามแพและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์เป็นต้น
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์
3. ค่าซ่อมบำรุงพาหนะของผู้ร่วมเดินทางในกรณีมีเหตุขัดข้อง

สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วย

ยาประจำตัว          -  กระติกเก็บความร้อน         -  ขนมขบเคี้ยวระหว่างทาง

-  หมวก ถุงเท้า ถุงมือ แว่นกันแดด  เสื้อกันหนาว  ผ้าพันคอ ร่ม


เอกสารที่จำเป็น

1. หนังสือเดินทางเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน,

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  2 รูป สำหรับการขอวีซ่า (ห้ามใส่เสื้อสีขาว,ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด   ต้องถ่ายรูปให้เห็นใบหู ) สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน

3. ผู้ขับขี่  ใช้สำเนาคู่มือทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษีปีล่าสุด  สำเนาใบขับขี่ผู้ขับ  สำเนาบัตรประชาชนผู้ครอบครองรถ

4. ถ้าเป็นรถในนามบุคคลที่มิได้ร่วมเดินทาง หรือ นามบริษัท หรือไฟแนนซ์ จะต้องมีหนังสือรับรองของบริษัท, ใบมอบอำนาจ , สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

5. หนังสืออนุญาตเดินรถระหว่างไทย – ลาว (เล่มสีม่วง ) ติดต่อทำได้ที่กรมขนส่งฯในเขตของท่าน       

*** ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 65 วัน *** 

 

การสำรองที่นั่ง

1.วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท เมื่อยืนยันการเดินทาง

2.ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงและรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  2 รูป สำหรับการขอวีซ่า (ห้ามใส่เสื้อสีขาว,ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด   ต้องถ่ายรูปให้เห็นใบหู ) สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน

3.ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวน ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง

จองและมัดจำการเดินทาง 
- ชำระเงินมัดจำท่านละ  20,000 บาทเมื่อยืนยันการเดินทาง

- และจ่ายเต็มจำนวนก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

โอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร

คุณสมศักดิ์ ดีไสว
16/11 บ้านสรัลพร
ถ.เพชรเกษม ซอย77 แยก3-18
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม     กทม 10160


view